ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, leveranties en werkzaamheden van FS Entertainment & Events samenhangend met het optreden, concert, festiviteit, evenement en/of theateractiviteit zoals vastgelegd in een aanbieding, overeengekomen door of in opdracht van FS Entertainment & Events ten behoeve van de opdrachtgever verricht.

Onder opdrachtgever wordt verstaan; degene die een opdracht voor het engageren van artiesten en/of musici heeft verstrekt en/of de verdere organisatie van een optreden, festiviteit, evenement en/of theaterproductie aan FS Entertainment & Events heeft opgedragen. 

Onder artiest wordt verstaan: iedere artiest, groep van artiesten of musici alsmede betrokken technici en/of iedere vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te verrichten namens de individuele artiest en musicus danwel namens een groep van artiesten en/of musici, alsmede betrokken technici die zich jegens FS Entertainment & Events tot het geven van een artistieke prestatie (optreden), één en ander in de ruimste zin des woords, heeft, respectievelijk hebben verbonden en tevens FS Entertainment & Events heeft verbonden tot organisatie en uitvoering van een optreden en/of evenement.
 
 
1. Overeenkomsten met FS Entertainment & Events, wijzigingen daarvan of aanvullingen daarop, binden FS Entertainment & Events eerst nadat en voorzover FS Entertainment & Events deze heeft geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.


2. Wanneer FS Entertainment & Events de opdrachtbevestiging, door de opdrachtgever of artiest ondertekend, niet binnen 14 dagen na verzending FS Entertainment & Events retour ontvangen heeft, dan heeft FS Entertainment & Events, behoudens haar recht op nakoming van de overeenkomst, het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat zij terzake tot enige schadevergoeding gehouden is.


3. De opdrachtgever verklaart met de prestaties van de artiest, alsmede met de soort of aard van de gecontracteerde prestaties volledig bekend te zijn.


4. De opdrachtgever garandeert dat er een goede (kleed) accommodatie zal zijn, waar de artiest zich kan kleden en waar de artiest kan vertoeven tijdens de pauzes. Die accommodatie dient van redelijke afmetingen te zijn, behoorlijk verwarmd te kunnen worden en te zijn voorzien van een goede verlichting, van spiegels en stopcontacten; de betreffende accommodatie dient deugdelijk afgesloten te kunnen worden en zich te bevinden binnen redelijke afstand van sanitaire voorzieningen.
 
5. De opdrachtgever garandeert dat er op de plaats van het optreden een deugdelijk podium zal zijn met inbegrip van noodzakelijke geaarde stroomvoorzieningen, waarop voldoende ruimte is om alle voor het optreden benodigde apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties, (muziek) instrumenten etc. te plaatsen en waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden. opdrachtgeveer garandeert dat het podium en geaarde stroomvoorziening, in geval van optreden in open lucht, deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, dusdanig dat de weersomstandigheden, - ook onverwachte – geen schade kunnen toebrengen aan de artiest, diens kleding, attributen, apparatuur en andere zaken.
 
6. De opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat artiest en betrokken technici recht hebben op het nuttigen van twee consumpties per uur gedurende het gehele optreden, incluis opbouw en afbraak van voor het optreden benodigde apparatuur, attributen, licht- en geluidsinstallaties, (muziek) instrumenten etc.
 
7. Indien de accomodatie en/of de geluid- cq lichtvoorziening wordt verzorgd door opdrachtgever en niet voldoet aan de gestelde eisen, FS Entertainment & Events gemachtigd het optreden geen doorgang te laten vinden. Opdrachtgever blijft in voorkomende gevallen verplicht het overeengekomen bedrag in haar geheel te voldoen aan FS Entertainment & Events.
 
8. De opdrachtgever garandeert dat er zonder schriftelijke toestemming van FS Entertainment & Events geen geluids- en beeldopname van het optreden zullen worden vervaardigd en dat er geen geluidsdragers, affiches, foto’s en/of andere artikelen waarbij de naam, beeltenis en/of logo van de artiest worden gebruikt, voor of tijdens of direct na het optreden worden verkocht in of in de directe omgeving van de lokatie waar wordt opgetreden.
 
9. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen van apparatuurschade, ontstaan door voor, tijdens of na het concert en/of optreden, gevolgen van storingen in de stroomvoorziening, alsmede voor schade aan / zoekraken van of eventuele schade door publiek toegebracht aan accomodaties, decoraties, geluids- en lichtinstallaties, kermisattracties of kledingstukken en alle verdere attributen, tijdens de voorbereiding van het concert, optreden, festiviteit, evenement en/of theaterproductie, tijdens de uitvoering zelf en na afloop van de uitvoering in de lokatie en kleedkamers door het publiek toegebracht.
 
10. De opdrachtgever kan een door hem gesloten overeenkomst annuleren, maar blijft verplicht het overeengekomen bedrag te betalen, ook bij bijzondere omstandigheden zoals slecht weer. De opdrachtgever staat bij het aangaan van de overeenkomst in voor het aanwezig zijn van de – voor het optreden – vereiste muziek – en andere van overheidswege noodzakelijke vergunningen.
 
11. Eventuele Buma/Stemra rechten komen voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen. De auteursrechten worden berekend over het totale overeengekomen bedrag.
 
12. Bij hercontractering van de aan ommezijde vermelde artiest(en) verplicht opdrachtgever zich dit alleen en uitsluitend FS Entertainment & Events te doen plaatsvinden op straffe van een boete van 30% van het aan ommezijde vermelde uitkoopgage; dit bedrag zal ineens zonder sommaties of ingebrekestelling opeisbaar zijn. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de aan ommezijde genoemde artiest(en) via derden of voor derden met uitsluiting van FS Entertainment & Events is gecontracteerd.
 
13. In geval door FS Entertainment & Events en de opdrachtgever een overeenkomst is gesloten, waarbij de opdrachtgever een “netto gage” direct aan de artiest geacht wordt te betalen, is de opdrachtgever gehouden tijdig zorg te dragen voor afdracht aan de desbetreffende instanties van de daarover verschuldigde loon(belasting) heffing, premie werknemersverzekeringen, het werkgeversaandeel daarvan onverminderd andere wettelijke verplichtingen.
 
14. FS Entertainment & Events verklaart in de hoedanigheid van (fictief) werkgever bij een “uitkoop”- overeenkomst gesloten tussen FS Entertainment & Events en de opdrachtgever waarbij de betaling van een bedrag is overeengekomen zorg te doen dragen voor een deugdelijke loonadministratie, waaronder wordt verstaan, het doen van alle voorgeschreven wettelijke handelingen, aangiften en afdrachten van loon(belasting)heffing en premies werknemersverzekeringen en het werkgeversaandeel hierin terzake van binnen het kader van deze overeenkomst optredende artiesten.
 
15. Geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, ingrediënten, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies sociale verzekeringen, invoerrechten, technische en organisatorische kosten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van verzending van de offerte cq van de overeenkomst. Indien voor de levering cq uitvoering enige verhoging van prijsbepalende factoren optreedt – ook al geschiedt dit in gevolge voorziene of voorzienbare omstandigheden – heeft FS Entertainment & Events het recht, hetzij een evenredige verhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst, voorzover deze niet is uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding, te annuleren.
 
16. FS Entertainment & Events is niet meer gehouden aan de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel daarvan, indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surséance van betaling aanvraagt of als er beslag wordt gelegd op de middelen van de opdrachtgever. In dit geval zal de opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 
17. Ziekte of arbeidsongeschiktheid van de artiest alsmede alle andere omstandigheden die voor de artiest overmacht opleveren gelden mede als overmacht voor FS Entertainment & Events. FS Entertainment & Events is verplicht de opdrachtgever van voormelde omstandigheden op de hoogte te stellen, zodra zij zelf van die omstandigheden op de hoogte is.
 
18. De artiest zal in geval van ziekte of andere onvoorziene omstandigheden FS Entertainment & Events waarschuwen. FS Entertainment & Events zal vanuit zijn inspanningsverplichting trachten een vervangende / gelijkwaardige artiest in te zetten, dit in overleg met contractant 1.
 
19. FS Entertainment & Events is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, zulks tot uiterlijk 7 dagen voor het geplande optreden, in geval de gecontracteerde artiest op het tijdstip van optreden een televisieoptreden, televisieopname of een optreden buiten de Beneluxlanden heeft. In dat geval zal de opdrachtgever van FS Entertainment & Events of artiest geen schadevergoeding kunnen vorderen.
 
20. In geval van overmacht aan de zijde van één der partijen zal de ene partij de andere partij onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht. Onder overmacht zal in ieder geval ook begrepen zijn: stakingen, gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onrusten, oproer, muiterij en vordering zoals deze begrippen gedefinieerd zijn in de tekst met het Verbond van Verzekeraars gedeponeerd onder nr 136 1981 Arrondissementsrechtbank Den Haag.
 
21. FS Entertainment & Events behoudt zich het recht voor bij iedere levering en transactie waarborgen voor de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever te vorderen. De opdrachtgever is verplicht om indien hij ingebreke is gebleven het verschuldigde op de gestelde datum te betalen of, indien hij naar het oordeel van FS Entertainment & Events niet in staat is zijn financiële verplichtingen behoorlijk na te komen, desverlangd zekerheid te stellen voor de richtige nakoming van zijn verplichtingen.
 
22. Bij vertraagde betaling - zijnde alle betalingen welke onverschillig door welke oorzaak ook, niet onmiddellijk op de vervaldag zijn geschied - is door de opdrachtgever een rente verschuldigd ter grootte van 11% per maand – waarbij een gedeelte van een maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend – ingaande de dag waarop de betaling moest geschieden tot op het ogenblik dat de betaling plaatsvindt. Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van het totale overeengekomen bedrag bedragen, met een minimum van € 50,- en onverminderd de btw en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.
 
23. Indien een opdrachtgever en/of debiteur met het betalen van enige factuur meer dan 30 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, in verzuim is, is FS Entertainment & Events zonder meer gerechtigd alle nog lopende opdrachten van de opdrachtgever uit welke hoofde ook, op te schorten en/of te annuleren, zulks onverminderd het recht van FS Entertainment & Events om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
 
24. Overschrijding van de betalingstermijn heeft tevens tot gevolg dat zonder nadere aanzegging automatisch en van rechtswege alle aan de opdrachtgever toekomende of anderzins overgedragen rechten, waaronder in voorkomende gevallen ook overgedragen auteurs- of licentierechten, alsmede alle andere rechten met betrekking tot de geleverde werken vervallen en voor zover nodig terug en overgaan op FS Entertainment & Events. FS Entertainment & Events is dan gerechtigd ieder eerder gebruik van werken te doen beëindigen.
 
25. Klachten worden door FS Entertainment & Events slechts in behandeling genomen indien bij een constatering van de te reclameren zaken deze onverwijld door de opdrachtgever aan FS Entertainment & Events zijn gemeld en daarna onmiddellijk schriftelijk aan FS Entertainment & Events zijn bevestigd. Indien de schriftelijke klacht niet uiterlijk binnen 8 dagen na uitvoering van de overeenkomst aan FS Entertainment & Events is verstuurd, wordt FS Entertainment & Events geacht aan al zijn verplichtingen te hebben voldaan. Klachten geven geen recht tot inhouden van factuurbedragen.
 
26. De artiest is verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies, en aanwijzingen van opdrachtgever en verbindt zich naar beste kunnen op te treden.
 
27. De artiest is verplicht zorg te dragen, dat de benodigde kostuums, rekwisieten, apparatuur, instrumenten, enz. zich in goede staat bevinden cq. functioneren en voldoen aan de vereiste veiligheid.
 
28. De artiest verbindt zich ten minste 5 minuten voor aanvang van het optreden speelklaar aanwezig te zijn in de afgesproken lokatie met al hetgeen voor het optreden nodig is, tenzij tussen FS Entertainment & Events en de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen en aan de artiest schriftelijk is bevestigd dat op een eerder afgesproken tijdstip speelklaar moet zijn opgebouwd.
 
29. FS Entertainment & Events kan bij de uitvoering van festiviteiten en/of evenementen na voorafgaand overleg van de artiest verlangen dat deze voor het optreden gebruik maakt van door FS Entertainment & Events ingehuurde geluidsfaciliteiten.
 
30. De artiest draagt zorg voor een tijdig verstuurde schriftelijke informatie aan FS Entertainment & Events omtrent de eisen verband houdend met de organisatorische en technische kanten (stage-rider) van het optreden.
 
31. De artiest verplicht zich onverwijld mededeling te doen aan FS Entertainment & Events van onverwachte en onvoorziene omstandigheden waardoor er geen mogelijkheid is op de overeengekomen datum op te treden, dan wel niet in staat te kunnen zijn op het afgesproken tijdstip in de lokatie tijdig voor het optreden gereed te staan. Mocht de artiest FS Entertainment & Events telefonisch niet tijdig kunnen bereiken, dan is de artiest gehouden de opdrachtgever telefonisch van de verhindering of vertraagde komst in kennis te stellen.
 
32. De artiest verplicht zich tot noodzakelijke informatie aan FS Entertainment & Events te verschaffen voor een correcte loonsverwerking en daartoe alle benodigde gegevens zoals ingevulde en ondertekende loonverdelingsverklaring, bank - en/of gironummers, MBV-formulieren en het sofi-nummer te verstrekken. Verder verplicht de artiest zich in geval van ziekte een door een arts ondertekende, medische verklaring aan FS Entertainment & Events te overleggen waaruit genoegzaam blijkt, dat de artiest door ziekte of op andere medische gronden als arbeidsongeschikt te beschouwen was op het in de overeenkomst vastgelegde tijdstip van optreden.
 
33. De artiest vrijwaart FS Entertainment & Events voor vorderingen die het gevolg zijn van naheffingen en boetes opgelegd door de fiscus en bedrijfsvereniging, veroorzaakt door de zijdens artiest en/of gemachtigde verstrekte onjuiste gegevens in noodzakelijke documenten of door het niet accepteren van door de artiest opgevoerde algemene onkosten op de loonverdelingsverklaring. Deze vrijwaring strekt zich ook uit ten aanzien van naheffingen en boetes opgelegd door de fiscus en bedrijfsvereniging, veroorzaakt door het feit dat FS Entertainment & Events op basis van de door de zijdens artiest en/of gemachtigde gepresenteerde feiten omtrent diens fiscale zelfstandigheid cq ondernemerschap heeft afgezien van inhouding van loonheffing en/of sociale premies, terwijl fiscus en/of bedrijfsvereniging achteraf concluderen dat inhouding en afdracht ten onrechte achterwege is gebleven waar zulks wel het geval had moeten zijn.
 
34. In geval van verkoop of liquidatie van de onderneming, kennelijke staat van faillissement dan surséance van betaling van de gemachtigde van de artiest is FS Entertainment & Events niet meer gehouden aan de overeenkomst. In dit geval kan de gemachtigde geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. FS Entertainment & Events is gerechtigd in overleg met de artiest een vervangende overeenkomst af te sluiten waarbij de gerechtvaardigde belangen van beide partijen de uitgangspunten van de eerdere overeenkomst gewaarborgd dienen te worden.
 
35. De artiest en/of gemachtigde vrijwaart FS Entertainment & Events voor schadeclaims van derden terzake van de wettelijke aansprakelijkheid voortkomende uit de prestaties van de artiesten incluis de attributen benodigd voor het optreden voor zover deze eigendom van de artiest zijn.
 
36. Alle geschillen die naar aanleiding van de totstandkoming, uitvoering en afwikkeling van de offerte of overeenkomst ontstaan tussen FS Entertainment & Events, opdrachtgever en/of artiest zullen worden gebracht bij de arrondissementsrechter te Utrecht. Op alle handelingen is het Nederlands recht is van toepassing.

nieuwsbrief

 

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en
ontvang 1x per kwartaal het laatste nieuws.